Voorwaarden voor dienstverlening

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Marijn Bontje en haar opdrachtgevers respectievelijk hun rechtsopvolgers.

 

2. Grondslag

De offertes en activiteiten van Marijn Bontje zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft gegeven. Marijn Bontje zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverbintenis”, tenzij anders is overeengekomen.

 

3. Terbeschikkingstelling van middelen door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn.
Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden betrokken (zullen) zijn.

 

4. Personeel

Marijn Bontje kan de samenstelling van het advies- of trainingsteam wijzigen, indien zij van mening is dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden.

 

5. Interim

5.1. Opdrachtomschrijving
Marijn Bontje en de opdrachtgever verplichten zich om voor aanvang van de dienstverlening te komen tot een omschrijving van de opdracht. Marijn Bontje aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de doeltreffendheid van de opgedragen werkzaamheden.

5.2 Volledigheid van informatie
Marijn Bontje aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit nalatigheid, onvolledigheid of onzorgvuldigheid met betrekking tot de informatievoorziening door de opdrachtgever.

 

6. Trainingen

6.1. Wijze van deelname
• Een training is een actieve bijeenkomst, waarin iedereen optimale inzet wordt verwacht.
• Van iedere deelnemer wordt verwacht, dat hij de bijeenkomsten op actieve wijze volgt. Indien hij (ook na gesprekken hierover) in gebreke blijft, heeft Marijn Bontje het recht deze deelnemer de verdere deelname te ontzeggen, zonder dat hieraan enig recht op terugbetaling kan worden ontleend. Voor storende gedragingen in de trainingslocatie, buiten werkperioden van de trainingen geldt hetzelfde.
• Marijn Bontje kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de gedragingen van de deelnemers en de daaruit voortgekomen gevolgen.

6.2. Keuze trainingslocatie
• Om een optimaal werkresultaat te verzekeren, moet de trainingslocatie functioneel voldoen aan de door Marijn Bontje gestelde eisen.
• Voor trainingen zal in onderling overleg een geschikte trainingslocatie worden gereserveerd.
• Marijn Bontje zal, indien de opdrachtgever dit wenst, hierbij haar bemiddeling verlenen.
• De noodzaak tot het veranderen van de trainingslocatie kan geen reden zijn tot het annuleren van de gegeven opdracht.

6.3 Honoraria, prijzen en verblijfskosten trainingen
• Voor trainingen en workshops gelden de tussen de opdrachtgever en Marijn Bontje schriftelijk overeengekomen honoraria en prijzen.
• Het niet op tijd voldoen van het gedeclareerde bedrag ontheft de opdrachtgever niet van zijn aangegane verplichtingen.
• De verblijfskosten worden doorberekend aan de hand van de kosten, die door de trainingslocatie aan Marijn Bontje in rekening worden gebracht.

6.4. Annulering en uitstel
Indien door toedoen van de opdrachtgever de uitvoering van een training of workshop voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt geannuleerd of uitgesteld, is de opdrachtgever de hierna te noemen percentages van het honorarium verschuldigd:
• Annulering of uitstel binnen drie maanden voor aanvangsdatum: 50 procent
• Annulering of uitstel binnen twee maanden voor aanvangsdatum: 75 procent
• Annulering of uitstel binnen één maand voor aanvangsdatum: 100 procent
Bij latere uitvoering van een geannuleerde of uitgestelde opdracht is daarom alsnog het totale honorarium verschuldigd boven de annulerings-/uitstelkosten. De kosten die de trainingslocatie bij annulering of uitstel aan Marijn Bontje berekent, worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever die de uitvoering van een training annuleerde/uitstelde.

 

7. Tarieven en kosten van de opdracht

In de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen, zoals opgenomen in de offerte(s) van Marijn Bontje, zijn begrepen de reistijd en het trainingsmateriaal, maar niet de reis- en verblijfskosten van Marijn Bontje, de reis- en verblijfskosten van de deelnemers en de kosten van een locatie.

 

8. Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 en 7 genoemd, welke niet in de tarieven zijn begrepen, worden maandelijks achteraf bij declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na declaratiedatum.
Na die vervaldag kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Marijn Bontje de uitvoering van de opdracht opschorten.
Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor zijn rekening.

 

9. Wijzigen van de opdracht, c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden te wijzigen.
Indien een tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Marijn Bontje dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of de uitvoering daarvan ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Marijn Bontje de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

 

10. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het trainings- of adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die door de opdrachtgever wordt verstrekt en de medewerking die wordt verleend.
In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de eindafrekening, dient hij Marijn Bontje hierover binnen veertien dagen na dagtekening van de eindafrekening te berichten, bij gebreke waarvan de eindafrekening wordt geacht te zijn goedgekeurd.

 

11. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever heeft Marijn Bontje vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettings- c.q. omzetverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.
Marijn Bontje mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of die haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.
Marijn Bontje behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige intake- evaluatie- en observatieverslagen c.q. adviezen van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

 

12. Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, syllabi en trainingsmateriaal waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht of in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Marijn Bontje. Openbaarmaking kan daarom alleen geschieden na vooraf verkregen toestemming.
De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.
Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

13. Vertrouwelijkheid

Marijn Bontje verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. In het kader van de opdracht zal Marijn Bontje alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Marijn Bontje aan derden geen mededelingen doen over haar aanpak, werkwijze en dergelijke.
Opdrachtrapportages zullen niet door Marijn Bontje openbaar worden gemaakt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking gesteld zonder toestemming van de opdrachtgever.
De opdrachtgever mag een dergelijke rapportage openbaar maken, vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking stellen, mits bronvermelding plaatsvindt.

 

14. Aansprakelijkheid

Marijn Bontje is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het door haar niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid van Marijn Bontje voor schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat zij voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.
Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan drie maanden hebben geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden.
Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan zij vervallen.

 

15.Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Ten aanzien alle eventuele geschillen tussen Marijn Bontje en haar opdrachtgever geldt het volgende:
• Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd;
• Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing.